Location

Snapper Four Square Karori

Four Square Karori

147 Karori Road, Karori, Wellington, New Zealand